Vedtægter

Vedtægter for Fandango

§1 Stk. 1 Foreningens navn er Fandango – Farum Revy- og Teater Aktører.
Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Farum kommune.
Stk. 3 Foreningen er stiftet 26. februar 1997 og er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke.
§2 Foreningens formål er at udøve teatervirksomhed, revy, cabaret og lignende på amatørbasis for hermed at fremme det kulturelle udbud i Farum.
§3 Som medlemmer kan optages alle, der vil deltage aktivt, praktisk såvel som kunstnerisk, for foreningens formål.
§4 Regnskabsåret går fra 1.1. til 31.12.
§5 Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år i februar.
Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 14 dage før afholdelsen.
Stk. 3 Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budgetforslag.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse = formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt (herunder aktiviteter for kommende år).

Stk. 3a Alle personvalg sker skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det.
Stk. 4 Stemmeret og valgbarhed har kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.
Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel, senest 8 dage efter begæringens indgivelse.
§6 Bestyrelsen varetager repertoiret i samråd med foreningens medlemmer og indkalder til medlemsmøde, når der er behov herfor.
§7 Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære generalforsamlinger og kræver 2/3’s majoritet af de fremmødte.
Stk. 2 Opløsning af foreningen kan finde sted, når det er vedtaget med 2/3’s majoritet af de fremmødte.
Stk. 3 Hvis foreningen opløses, stilles dens midler til rådighed for en anden aktivitet, der fremmer kulturen i Farum.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Farum d. 26. februar 1997.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*